Lid worden

Om lid te worden moet men zelf de eerste stap zetten. Je wordt in principe niet voor het lidmaatschap van een loge gevraagd. Je kunt de loge telefonisch 0543 – 517435 of via e-mail voorlichter@logedeachterhoek.nl benaderen.

Je moet blijk geven van een tolerante levenshouding. De loge immers, en dat maakt haar juist tot een instelling van grote vormende waarde, bestaat uit personen van uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen. Men zal de ander de levensbeschouwing moeten laten ontwikkelen die hem goeddunkt. Men zal er nooit op uit mogen zijn de ander te overtuigen van het eigen gelijk in zaken die het wezen van een mens raken. Voor jezelf mag je natuurlijk wel je eigen mening hebben over bepaalde godsdienstige of politieke zaken.

Toetreding tot de Vrijmetselarij en de loge vindt plaats middels een speciaal ritueel, waarbij men leerling-vrijmetselaar wordt.